Vyhlásenie o ochrane údajov

STRABAG s.r.o.I. Meno a adresa zodpovednej osoby

Zodpovedná osoby v zmysle základného nariadenia o ochrane údajov a iných národných zákonov o ochrane údajov členských štátov, ako aj ostatných právnych ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov:

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Slovensko
Tel. +421 2 3262 1111
E-Mail: info.sk@strabag.com

II. Všeobecne k spracovaniu údajov

 1. Rozsah spracovania osobných údajov
  Spracujeme osobné údaje našich používateliek a užívateľov zásadne iba vtedy, pokiaľ je to potrebné na prípravu funkčnej webovej stránky, ako aj našich obsahov a výkonov. Spracovanie osobných údajov našich používateliek a užívateľov sa uskutočňuje pravidelne iba po súhlase užívateľa, resp. užívateľky. Výnimka platí v takých prípadoch, v ktorých predchádzajúce vyžiadanie súhlasu zo skutočných dôvodov nie je možné a spracovanie údajov je dovolené prostredníctvom zákonných predpisov.
 2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
  Pokiaľ pre procesy spracovania osobných údajov vyžiadate súhlas dotknutej osoby, slúži čl. 6 ods. 1 písm. a základného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) ako právny základ.
  Pri spracovaní osobných údajov, ktoré sú potrebné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, slúži čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR ako právny základ. To platí aj pre procesy spracovania, ktoré sú potrebné na realizáciu predzmluvných opatrení.
  Pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie právnej povinnosti, ktorá podlieha nášmu podniku, slúži čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR ako právny základ.
  Pre prípad, že životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžaduje spracovanie osobných údajov, čl. 6 ods. 1 písm. d GDPR slúži ako právny základ.
  Ak je spracovanie potrebné na zachovanie oprávneného záujmu nášho podniku alebo tretej osoby a záujmy, základné práva a základné slobody neprevažujú vyššie uvedený záujem, tak čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR slúži ako právny základ pre spracovanie.
 3. Vymazanie údajov a doba uloženia
  Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú, hneď ako odpadne účel uloženia. Uloženie sa okrem toho môže uskutočniť vtedy, keď to bolo plánované prostredníctvom európskeho alebo národného zákonodarstva v právnych nariadeniach Únie, zákonoch alebo ostatných predpisoch, ktorým podlieha zodpovedná osoba. Zablokovanie alebo vymazanie údajov sa uskutoční tiež vtedy, keď uplynie lehota uloženia, predpísaná uvedenými normami, iba vtedy nie, ak existuje potrebnosť ďalšieho uloženia údajov pre uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy.

III. Príprava webovej stránky a vytvorenie logfiles

 1. Opis a rozsah spracovania údajov
  Pri každom vyvolaní našej internetovej stránky zaznamená systém automatizované údaje a informácie počítačového systému vyvolávajúceho počítača.
  Pritom sa zvýraznia nasledovné údaje:

  1. Informácie o type prehliadača a použitej verzii
  2. Operačný systém užívateľa, resp. užívateľky
  3. Internetový servisný správca užívateľa, resp. užívateľky
  4. IP-adresa užívateľa, resp. užívateľky
  5. Dátum a čas prístupu
  6. Webové stránky, z ktorých sa systém užívateľa, resp. užívateľky dostal na našu internetovú stránku
  7. Webové stránky, ktoré sa vyvolajú zo systému užívateľa, resp. užívateľky cez našu webovú stránku
   Údaje sa taktiež ukladajú do Logfiles nášho systému. Uloženie týchto údajov spolu s inými osobnými údajmi užívateľa, resp. užívateľky sa neuskutoční.
 2. Právny základ pre spracovanie údajov
  Právnym základom pre dočasné uloženie údajov a Logfiles je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.
 3. Účel spracovania údajov
  Dočasné uloženie IP-adresy prostredníctvom systému je potrebné, aby bolo umožnené vydanie webovej stránky na počítač užívateľa, resp. užívateľky. Na tento účel musí IP-adresa užívateľa, resp. užívateľky zostať na dobu sedenia uložená.
  Ukladanie sa uskutočňuje do Logfiles, aby bolo možné zabezpečiť funkčnosť webovej stránky. K tomu nám slúžia údaje na optimalizáciu webovej stránky a na zaistenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov. Vyhodnotenie údajov na marketingové účely sa v tejto súvislosti neuskutočňuje.
  V týchto účeloch je tiež náš oprávnený záujem na spracovaní údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.
 4. Doba uloženia
  Údaje sa vymažú, hneď ako nie sú viac potrebné na dosiahnutie účelu ich získania. V prípade záznamu údajov na prípravu webovej stránky je tomu tak vtedy, keď je príslušné sedenie ukončené.
  V prípade ukladania údajov do Logfiles je to prípadom najneskôr po 180 dňoch.
 5. Možnosť námietky a odstránenia
  Záznam údajov na prípravu webovej stránky a na ukladanie údajov do Logfiles je nevyhnutne potrebný na prevádzku internetovej stránky. Následne zo strany užívateľa, resp. užívateľky neexistuje žiadna možnosť námietky.

IV. Používanie cookies

 1. Opis a rozsah spracovania údajov
  Naša webová stránka používa cookies. Pri cookies ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači, resp. z internetového prehliadača na počítačový systém užívateľa, resp. užívateľky. Ak užívateľ, resp. užívateľka vyvolá webovú stránku, tak sa môže na operačnom systéme užívateľa, resp. užívateľky uložiť cookie. Tento cookie obsahuje charakteristický sled znakov, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri novom vyvolaní webovej stránky.
  Používame cookies, aby sme našu webovú stránku urobili ľahšie užívateľnou. Niektoré prvky našej internetovej stránky vyžadujú, aby vyvolávaný prehliadač sa mohol identifikovať aj po zmene stránky.
  Do cookies sa pritom ukladajú a sprostredkujú nasledovné údaje:

  1. hľadanie správanie
   Na našej webovej stránke okrem toho používame cookies, ktoré umožňujú analýzu správania užívateľa, resp. užívateľky pri surfovaní.
   Nasledovné údaje sa môžu sprostredkovať týmto spôsobom:

    1. Zadané hľadané pojmy
    2. Častosť vyvolaní stránok
    3. Používanie funkcií webovej stránky

   Údaje užívateľa, resp. užívateľky, získané týmto spôsobom sa prostredníctvom technických opatrení pseudonymizujú. Preto priradenie údajov k vyvolávajúcemu užívateľovi, resp. užívateľke nie je viac možné. Údaje sa neukladajú spoločne s ostatnými osobnými údajmi užívateľa, resp. užívateľky.
   Pri vyvolaní našej webovej stránky bude užívateľ, resp. užívateľka prostredníctvom informačného bannera informovaný/á o používaní cookies na analytické účely a odkázaný/á na toto vyhlásenie o ochrane údajov. V tejto súvislosti sa uskutoční tiež upozornenie na to, ako sa môže ukladaniu cookies zamedziť prostredníctvom nastavení v prehliadači.
   Pri vyvolaní našej webovej stránky bude užívateľ, resp. užívateľka informovaný/á o používaní cookies na analytické účely a vyžiada sa súhlas na spracovanie osobných údajov použitých v tejto súvislosti. V tejto súvislosti sa uskutoční tiež upozornenie na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

 2. Právny základ pre spracovanie údajovPrávnym základom pre spracovanie osobných údajov za použitia technicky potrebných cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.
  Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za použitia cookies na analytické účely je pri existencii príslušného súhlasu užívateľa, resp. užívateľky čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.
 3. Účel spracovania údajov
  Účelom spracovania technicky potrebných cookies je zjednodušenie používania webovej stránky pre užívateľa, resp. užívateľku. Niektoré funkcie našej internetovej stránky nie je možné ponúknuť bez použitia cookies. Pre tieto je potrebné, aby sa prehliadač rozpoznal aj po zmene stránky.
  Cookies potrebujeme pre nasledovné aplikácie:

  1. Zapamätanie vyhľadávaných pojmov
   Údaje užívateľa, resp. užívateľky získané prostredníctvom technicky potrebných cookies sa nepoužívajú na vypracovanie profilov užívateľa, resp. užívateľky.
   Používanie analytických cookies sa uskutočňuje na účely zlepšovania kvality našej webovej stránky a jej obsahov. Prostredníctvom analytických cookies sa dozvieme, ako sa využíva webová stránka a môžeme tak našu ponuku neustále optimalizovať.
   V týchto účeloch je tiež náš oprávnený záujem o spracovanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.
 4. Doba ukladania, možnosť námietky a odstránenia
  Cookies sa ukladajú na počítači užívateľa, resp. užívateľky a z tohto sa sprostredkujú na našu stránku. Preto máte vy ako užívateľ, resp. užívateľka plnú kontrolu nad používaním cookies. Prostredníctvom zmeny nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete prenos cookies deaktivovať alebo obmedziť. Už uložené cookies sa môžu kedykoľvek vymazať. To sa môže uskutočniť tiež automatizovane. Ak sa deaktivujú cookies pre našu webovú stránku, podľa možnosti nie je možné viac využívať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu.

Zoznam súborov cookie

Súbor cookie je malý blok údajov (textový súbor), ktoré sa do vášho prehliadača ukladajú na pokyn internetovej lokality, keď ju používateľ navštívi, s cieľom zapamätať si informácie o vás, ako napríklad preferencie jazyka alebo prihlasovacie údaje. Tieto súbory cookie nastavujeme my a nazývajú sa súbory cookie prvej strany. Používame aj súbory cookie tretích strán. Ide o súbory cookie z inej domény, ako je doména internetovej lokality, ktorú práve navštevujete, a slúžia na účely našich reklamných a marketingových činností. Konkrétnejšie používame súbory cookie a iné sledovacie technológie na tieto účely:

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú nastavené množstvom služieb sociálnych médií, ktoré sme na stránku pridali, aby sme vám umožnili zdieľať náš obsah s priateľmi a na sieťach. Dokážu sledovať váš prehliadač na iných stránkach a zostaviť profil vašich záujmov. Môže to ovplyvniť obsah a správy, ktoré sa zobrazujú na iných internetových stránkach, ktoré navštevujete. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, možno tieto nástroje na zdieľanie nebudete môcť používať alebo sa vám nebudú zobrazovať.

Podskupina súborov cookie Súbory cookie Používané súbory cookie Životnosť
www.strabag.sk BALANCEID 1st Party sedenia
strabag.sk OptanonConsenteupubconsentOptanonAlertBoxClosed 1st Party 90 days, 2914249 days, 90 days
mobile.strabag.com PHPSESSID 3rd Party sedenia
cookielaw.org __cfduid 3rd Party 30 days
strabag-cdn.net __cfduid 3rd Party 30 days

Cookies pre webovú analýzu (USA poskytovatelia)

Používame Cookies pre účely web-analýzy, ktorá je prevádzkovaná aj prostredníctvom Google LLC. Tieto Cookies dokážu preniesť získané údaje do inej krajiny, predovšetkým do USA, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V prípade prenosu osobných údajov na územie USA, vzniká riziko, že tieto osobné údaje môžu byť spracúvané americkými úradmi pre kontrolné a dozorné účely, bez toho, aby dotknutej osobe prináležali zodpovedajúce možnosti právnej ochrany. Ďalej výslovne upozorňujeme na skutočnosť, že Google LLC môže tieto údaje prepojiť s ďalšími Vašimi údajmi, napr. s históriou prehľadávania, osobnými účtami alebo užívateľskými dátami.

Možnosť predčasného odvolania prostredníctvom prispôsobenia „Nastavení Cookies“ v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov ostáva pritom nedotknutá.

Podskupina súborov cookie Súbory cookie Používané súbory cookie Životnosť
strabag.sk _gat_ga_gid 1st Party a few seconds, 730 days, 1 day

V. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt

 1. Opis a rozsah spracovania údajov
  Na našej internetovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý sa môže použiť na elektronické nadviazanie kontaktu. Ak užívateľ, resp. užívateľka využije túto možnosť, tak sa údaje zadané v zadávacej maske sprostredkujú na nás a uložia sa. Tieto údaje sú:
  V časovom okamihu odoslania správy sa navyše uložia nasledovné údaje:

  1. IP-adresa užívateľa, resp. užívateľky
  2. Dátum a čas registrácie
   Pre spracovanie údajov sa v rámci procesu odosielania vyžiada váš súhlas a odkáže sa na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

  Alternatívne je možné nadviazanie kontaktu cez pripravenú e-mailovú adresu. V tomto prípade sa uložia osobné údaje užívateľa, resp. užívateľky, sprostredkované e-mailom.

  V tejto súvislosti sa neuskutoční žiadne postúpenie údajov tretej osobe. Údaje sa použijú výlučne na spracovanie konverzácie.

 2. Právny základ pre spracovanie údajov
  Právnym základom pre spracovanie údajov je pri existencii súhlasu užívateľa, resp. užívateľky čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.
  Právnym základom pre spracovanie údajov, ktoré sa sprostredkujú pri odosielaní e-mailu, je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak e-mailový kontakt smeruje k ukončeniu zmluvy, tak právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.
 3. Účel spracovania údajov
  Samotné spracovanie osobných údajov zo zadávacej masky slúži na spracovanie nadviazania kontaktu. V prípade nadviazania kontaktu cez e-mail je v tom potrebný oprávnený záujem na spracovaní údajov.
  Ostatné osobné údaje spracované počas procesu odosielania slúžia na zabránenie zneužitiu kontaktného formulára a na zaistenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov.
 4. Doba ukladania
  Údaje sa vymažú, hneď ako viac nie sú potrebné na dosiahnutie účelu ich získania. Pre osobné údaje zo zadávacej masky kontaktného formulára a tie, ktoré boli zaslané cez e-mail, je to prípad vtedy, keď príslušná konverzácia s užívateľom, resp. užívateľkou je ukončená. Konverzácia je ukončená vtedy, keď podľa okolností sa dá zistiť, že príslušný stav vecí je konečne objasnený.
  Osobné údaje získané navyše počas procesu odosielania sa najneskôr po lehote siedmich dní vymažú.
 5. Možnosť námietky a odstránenia
  Užívateľ, resp. užívateľka má kedykoľvek možnosť odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak užívateľ, resp. užívateľka nadviaže s nami e-mailový kontakt, tak môže ukladanie osobných údajov kedykoľvek odmietnuť. V takomto prípade konverzácia nemôže pokračovať.
  Pre prípad, že chcete využiť vaše právo na námietku, napíšte nám jednoducho cez e-mail na info.sk@strabag.com.
  Všetky osobné údaje, ktoré boli uložené pri nadviazaní kontaktu, sa v tomto prípade vymažú.

VI. Webová analýza Google Analytics

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa uložia na Vašom počítači a umožnia analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie vytvorené cez cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenesú na server Google v Spojených štátoch amerických a tam sa uložia. Na základe aktivovanej anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke Google však Vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa prenáša úplná IP adresa na server Google v Spojených štátoch amerických a tam sa skráti. Na požiadanie prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie, aby vyhodnotila Vaše používanie webovej stránky, aby zostavila správy o aktivitách na webovej stránke a poskytla ďalšie služby prevádzkovateľovi webovej stránky spojené s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa, ktorú v rámci Google Analytics sprostredkuje Váš prehliadač, sa nespája s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť vhodným nastavením Vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takomto prípade nebudete eventuálne vedieť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vytvorených cez cookie a vzťahujúcich sa na Vaše používanie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosťou Google ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a inštalujete plugin prehliadača. Odkaz na Google Optout.

Zaznamenávaniu prostredníctvom Google Analytics môžete zabrániť aj tým, že kliknete na nasledovný odkaz. Týmto sa aktivuje opt-out-cookie a zabráni budúcemu zaznamenávaniu Vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky: deaktivácia Google Analytics

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na www.google.com/analytics/terms/sk.html. Ďalej upozorňujeme na to, že na tejto stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „anonymizeIp“ na zabezpečenie anonymizovaného zaznamenávania IP adries (tzv. IP masking).

VII. Práva dotknutej osoby

Ak sa spracúvajú osobné údaje od vás, ste dotknutá osoba v zmysle GDPR a voči zodpovednému subjektu vám prináležia nasledovné práva:

 1. Právo na informáciu
 2. Právo na opravu
 3. Právo na obmedzenie spracovania
 4. Právo na vymazanie
 5. Právo na oznámenie
 6. Právo na prenositeľnosť údajov
 7. Právo na námietku
 8. Právo na odvolanie vyhlásenia o súhlase týkajúce sa právnej ochrany údajov
 9. Automatizované rozhodnutie v jednotlivom prípade vrátane profilovania
 10. Právo na sťažnosť na dozornom úrade

VIII. Informácia dotknutej osobe podľa Zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) – monitorovanie priestorov

Táto informácia je určená dotknutým osobám, ktorých osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom kamerového systému podnikov skupiny STRABAG pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Ovládajúcim podnikom skupiny je spoločnosť STRABAG SE a ovládané podniky pôsobiace na území Slovenskej republiky sú:

STRABAG BRVZ s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 31 319 637
BHG SK s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 35 770 295
BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30 228 247
KSR – Kameňolomy SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 31 559 123
OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, 821 05 Bratislava, IČO: 17 310 016
SAT SLOVENSKO s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 44 628 480
STRABAG BMTI s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 31 341 403
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 35 871 164

(ďalej len: „Prevádzkovateľ“)
Prevádzkovateľ týmto dotknutej osobe pred získaním osobných údajov vopred poskytuje nasledujúce informácie:

 1. účel a právny základ spracúvania osobných údajov:
  1. ochrana oprávnených záujmov Prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 1 pís. f) Zákona – ochrana majetku
   Prevádzkovateľa prostredníctvom elektronických monitorovacích systémov, pričom Prevádzkovateľ
   zabezpečuje striktné dodržiavanie zákonných lehôt stanovených pre likvidáciu takto získaných údajov,
  2. evidencia dochádzky personálu,
  3. plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa – vedenie stavebného a montážneho denníka, preukázanie
   splnenia povinností o oboznámení a školení pracovníkov a ďalších osôb nachádzajúcich sa na stavbe
   prevádzkovateľa školení v zmysle osobitných predpisov (Zákon o BOZP, právne predpisy na úseku ochrany
   životného prostredia),
  4. zaznamenávanie realizácie stavby ako súčasť stavebno-technickej dokumentácie stavby, kde náhodne môže
   prísť k nasnímaniu a zaznamenaniu osôb na stavbe;
 2. rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov: zobrazenie postavy dotknutej osoby v prípade elektronického
  monitorovania stavieb;
 3. identifikačné údaje subjektov, ktorí môžu spracúvať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa: strážna služba,
  objednávatelia, subdodávatelia a iní partneri Prevádzkovateľa či už v priamom alebo nepriamom zmluvnom vzťahu
  vykonávajúci činnosti spojené s monitorovaním, posudzovaním a vyhodnocovaním postupu výstavby a výkonom
  zákonných povinností, CML CONSTRUCTION SERVICES s.r.o.;
 4. poskytovanie osobných údajov tretím stranám: osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám;
 5. sprístupňovanie osobných údajov príjemcom: kontrolné a inšpekčné orgány štátnej správy, orgány činné
  v priestupkovom / trestnom konaní, súdy, investor / zmluvný partner Prevádzkovateľa;
 6. zverejňovanie: osobné údaje nebudú zverejňované;
 7. tretie krajiny: neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín;

Ďalšie informácie poskytované dotknutej osobe:

 1. doba spracúvania osobných údajov – podľa účelu spracúvania osobných údajov určená osobitnými právnymi
  predpismi stanovujúcimi úložné lehoty, resp. viazaná na trvanie zmluvných vzťahov a z nich vyplývajúcich práv
  a povinností, po uplynutí úložnej lehoty / trvania práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy / iného spôsobu
  skončenia účelu / na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov budú osobné údaje zlikvidované
  v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
 2. dotknutá osoba má právo od Prevádzkovateľa požadovať prístup k svojim osobným údajom spracovávaným
  Prevádzkovateľom, a ďalej má právo na opravu a výmaz nesprávnych osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov v prípadoch, kedy povinnosť spracúvať alebo uchovávať osobné údaje nevyplýva z osobitných
  právnych predpisov, právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch uvedených v § 24 Zákona, právo na
  prenosnosť údajov a právo namietať,
 3. dotknutá osoba je v súvislosti so spracúvaním osobných údajov oprávnená podať návrh na začatie konania na
  Úrade na ochranu osobných údajov za účelom zistenia, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní
  osobných údajov alebo k porušeniu Zákona,
 4. v prípadoch, kedy je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na základe plnenia zákonných povinností
  Prevádzkovateľa, resp. plnenia zmluvných vzťahov Prevádzkovateľa, kde je spracúvanie osobných údajov zároveň
  nevyhnutné pre plnenie činností dotknutej osoby na stavbe, je dotknutá osoba povinná strpieť spracúvanie
  osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu danom účelom;